dissabte, 11 de desembre del 2010

Pràctica compartida

PRÀCTICA COMPARTIDA. Aquest és un espai on es mostren models innovadors de treballs per a l’aula que poden ajudar a estimular la reflexió sobre la pràctica docent i facilitar l’intercanvi d’experiències.
Està organitzat en diferents apartats tenint en compte les competències.
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual, que desenvolupa la capacitat de saber comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el cos i les tecnologies de la comunicació.
- Competència artística i cultural, que suposa saber conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.
- Tractament de la informació i competència digital. Suposa tenir diferents habilitats en quan a l’ús de les tecnologies de la informació i al comunicació, considerant-ho l’element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
- Competència matemàtica: ser capaç de comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols...
- Competència d’aprendre a aprendre, disposant d’habilitats per conduir el propi aprenentatge, sent capaços d’aprendre cada vegada més eficaçment i autònomament.
- Competència d’autonomia i iniciativa. Ser cada vegada més conscients i saber aplicar valors i actituds personals interrelacionades com la responsabilitat, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, l’autoestima...
- Coneixement en el coneixement i la interacció amb el món físic. Renova el conjunt de competències per fer un ús responsable dels recursos naturals, cuidar el medi ambient, consumir racionalment i d’una manera responsable, protegir la salut com a element fonamental per la qualitat de vida.
- Competència social i ciutadana, per tal de comprendre la realitat social, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en societat plural.

Organització i gestió.
- Aula. L’acollida d’un important nombre d’alumnat nouvingut, ha de ser un dels primer objectius del centre educatiu i ha d’estar emmarcada dins del Pla d’acollida i integració que el centre té establert amb caràcter general per a tot l‘alumnat.
- Centre. La consolidació dels centres educatius s’han d’adaptar àgilment als profunds canvis socials, a la complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana en els darrers anys.
- Entorn. Aquest pla educatiu vol respondre a les múltiples necessitats de la nostra societat. Així doncs, s’adreça a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però sobretot als sector socials més desfavorits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada